Ευνοϊκές αλλαγές στη νομοθεσία

1.- Με την παρ. 14 του άρθρ. 39 του Ν. 4387/2016, όπως αυτό προσετέθη με την παρ. 6 του άρθρ. δευτέρου του Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106/6-6-2016 τευχ. Α), καταργούνται από της ισχύος του νόμου αυτού (6-6-2016) οι κοινωνικοί πόροι υπέρ ασφαλιστικών φορέων, μεταξύ των οποίων και των τομέων του Ε.Τ.Α.Α. (Ταμείο Νομικών), οι κατονομαζόμενοι στο άρθρ. 150 του Ν. 3655/2000 και όσον αφορά στους συμβολαιογράφους οι υπέρ του Τ.Ν. πόροι, οι προβλεπόμενοι στο άρθρ. 10 του Ν.Δ. 4114/1960.

Συνεπώς, για τα συντασσόμενα συμβόλαια από της ημερομηνίας αυτής (6-6-2016) και εφεξής δεν θα εισπράττονται οι υπέρ του Τ.Ν. πόροι, οι υπολογιζόμενοι σε ποσοστό επί του αντικειμένου της συμβάσεως:

α) 0,65% για δωρεάς και γονικής παροχής

β) 1,25% για την μεταγραφή συμβολαίων δωρεών, γονικών παροχών

γ) 1,30% για κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματο, οιουδήποτε αντικειμένου και περιεχομένου (π.χ. και όλως ενδεικτικώς, παροχή υποθήκης, δάνεια, εργολαβικά, μισθώσεις, χρησιδάνεια, εξοφλήσεις κεφαλαίου και τόκων, αναδοχή χρέους, εκχώρηση απαιτήσεως, σύσταση προσωπικών εταιρειών, σύσταση ιδρύματος, κ.λπ.).

2.- Με την διάταξη του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016 τευχ. Α) καταργούνται από 1-7-2016 οι καταβαλλόμενες από τους συμβολαιογράφους προς τους τομείς ασφαλίσεως του Ε.Τ.Α.Α. (κυρίους και επικουρικούς), δηλ. προς το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπολογίζονταν σε ποσοστό επί της αμοιβής του συμβολαιογράφου (9% για το Τ.Ν., 5% + 1% υπέρ του ΤΑΣ, το ήμισυ της αμοιβής των συμβολαιογράφων επί συστάσεως Α.Ε., απογραφής, διενέργεια ή ματαίωση πλειστηριασμού υπέρ του Τ.Ν. κ.λπ.), είτε αποδίδονταν δι’ ενσήμων, επικολλωμένων στο πρωτότυπο του συμβολαίου ή στ’ αντίγραφα.