ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Αγοραπωλησίες
 • Γονικές παροχές
 • Δωρεές
 • Προσύμφωνα
 • Εργολαβικά συμβόλαια
 • Διανομές – Ανταλλαγές
 • Μισθωτήρια συμβόλαια
 • Συστάσεις οριζόντιας – κάθετης ιδιοκτησίας
 • Κανονισμοί σχέσεων συνιδιοκτητών
 • Πράξεις θέσης χώρων στάθμευσης σε εξυπηρέτηση κτιρίου – ν.1221/1981
 • Απαλλοτριώσεις – Προσκυρώσεις εδαφικών λωρίδων
 • Πράξεις παραχώρησης – εξάλειψης υποθήκης
 • Λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Σύσταση εταιρειών μέσω «Υπηρεσίας Μιάς Στάσης» [Υ.Μ.Σ.] – «one-stop-shop»
 • Σύσταση Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών)
 • Τροποποιήσεις – Κωδικοποιήσεις καταστατικών
 • Μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων – μετοχών
 • Συγχωνεύσεις – μετατροπές εταιρειών
 • Λύση εταιρειών
 • Παράσταση σε γενικές συνελεύσεις μονοπρόσωπων Α.Ε. – Ε.Π.Ε.
 • Νομική κατοχύρωση διαφημιστικών διοργανώσεων και προωθητικών ενεργειών (Ενδεικτικοί πελάτες: COCA COLA, TOTAL A.E., BIC Βιολέξ, UNILEVER κ.α.)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Δημόσιες διαθήκες
 • Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης ιδιόγραφης – μυστικής διαθήκης
 • Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς
 • Πράξεις απογραφής κληρονομιάς (αποδοχή με τo ευεργέτημα της απογραφής)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

& ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Πληρεξούσια (σύνταξη ή/και ανάκληση)
 • Προγαμιαία συμβόλαια
 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Συναινετικά διαζύγια
 • Πράξεις συναίνεσης για την ιατρικώς υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή (ζευγάρια που συμβιούν, δωρεά σπέρματος ή ωαρίων)
 • Πράξεις συναίνεσης για προεμφυτευτική γενετική διάγνωση
 • Πράξεις συναίνεσης για κατάψυξη ωαρίων
 • Πράξεις αναγνώρισης τέκνου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Ένορκες βεβαιώσεις – δηλώσεις – καταθέσεις
 • Εκθέσεις απογραφής
 • Άνοιγμα τραπεζικής θυρίδας
 • Πράξεις κατάθεσης – θεώρησης ιδιωτικού εγγράφου για την πρόσδοση βεβαίας χρονολογίας

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Νέες μορφές συμβάσεων
 • Συμβάσεις μεταβίβασης περιουσίας – 367 Α.Κ.
 • Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης γραμματίου δημόσιας κατάθεσης – 427 Α.Κ.
 • Πράξεις αναγνώρισης – αναδοχής – άφεσης χρέους

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • Πράξεις καταθέσεως ευρεσιτεχνιών.

ΛΟΙΠΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες μετάφρασης εγγράφων από και προς την ελληνική γλώσσα
 • Υπηρεσίες διερμηνείας σε συμβόλαια
 • Ανάληψη διαδικασίας Apostille (επισημείωσης Χάγης)